11.8.2023

Työnantajan velvollisuudet maatalousyrityksessä

Yrityksestä, yritysmuodosta ja -toiminnasta riippumatta, sitoo jokaista työnantajaa samat säännöt työsuhteen aikana. Muun muassa työntekijän perehdyttämisestä, palkanmaksusta, työterveydestä, johtamisesta sekä ammatillisen kehityksen tukemisesta muodostuu työntekijän lakisääteiset velvollisuudet työntekijän ja työnantajan välistä työsuhdetta kohtaan. 

Perehdyttäminen 

Jokainen työntekijä tarvitsee hyvän ja kattavan perehdytyksen koulutuksesta tai aikaisemmasta työkokemuksesta riippumatta. Perehdyttämisellä voidaan sitouttaa työntekijä yritykseen heti alusta lähtien tai sitten siinä voidaan epäonnistua. Hyvän perehdyttämisen avulla työntekijään luodaan side, joka parhaimmillaan kantaa vuosista ja vuosikymmenistä toiseen. Perehdyttämisen avulla uudelle työntekijälle luodaan kuva yrityksestä sekä yrityksestä työpaikkana. Näin työntekijä kertoo yrityksestä siten kuin yritys itsestään työntekijälle viestii. Perehdyttämistä ei tapahdu ainoastaan työsuhteen alussa, vaan perehdyttämistä ja kouluttamista tulee harjoittaa aina, kun siihen on aihetta. On hyvä muistaa matala kynnys: kouluta mieluummin ns. liikaa kuin liian vähän. 

Työturvallisuus ja työilmapiiri 

Turvallinen työympäristö sekä avoin ja kannustava työilmapiiri luovat edellytykset työssä jaksamiselle ja hyvälle työilmapiirille työyhteisössä. Jokaisen työntekijän antaman työpanoksen lisäksi tärkeää on, että jokainen työntekijöistä kokee itsensä tärkeäksi ja huomatuksi työyhteisön jäsenenä. 

Sopimusten laatiminen ja noudattaminen 

Työsuhde aloitetaan laatimalla työsopimus, jonka mukaisesti työntekijä tekee työnantajalle hänelle osoitettuja työtehtäviä korvausta, eli palkkaa vastaan. Maatalousyrityksissä on käytössä pääsääntöisesti maaseutualojen työehtosopimus, jonka mukaisesti työntekijöille maksetaan palkat sekä suoritetaan 

työnantajalle kuuluvat lakisääteiset maksut. Työnantajan tulee huolehtia työntekijän vakuuttamisesta työsuhteen aikana. Ensiarvoisen tärkeä on kohdella työntekijöitä reilusti, näin myös työntekijät ovat lojaaleja työnantajaansa kohtaan. 

Palautteen antaminen ja saaminen 

Ammatillisen kehityksen tukemisessa vuorovaikutuksen merkitys korostuu. Esimerkiksi kehityskeskusteluita pidetään tilaisuutena antaa ja saada palautetta, mutta näin sen ei tulisi olla. Palautetta tulee voida antaa työtehtävien suorittamisen yhteydessä välittömästi, eikä ainoastaan kerran vuodessa kehityskeskusteluissa. Jokaisen työyhteisön jäsenen tulee voida rohkeasti antaa palautetta työn suorittamisesta. Näin työilmapiiri pysyy avoimena ja mukavana paikkana jokaiselle tehdä töitä. 

Virpi Kivikangas
palkkahallinnon asiantuntija, tiiminvetäjä
Finanssila Oy